top of page

 Ania O'Connor Yoga

Yoga is the journey of the self, through the self, to the self

Joga to podróż samej siebie, przez samą siebie, do samej siebie

                      - The Bhagavad Gita 

  • Facebook
  • Instagram
Home: Welcome

Poznajmy się...Let's meet...

My name is Ania Ligęza-O’Connor and I am a yoga teacher. After living in Germany, the United States, and Crete I came to live in Poland and here I am a certified Hatha and Anusara Yoga™ teacher. My aim and aspiration is to show that yoga, with its vastness of philosophy, teachings and asana practice, is an answer to our fast-paced, stressful and frequently unhealthy lifestyle. For me, yoga is most importantly a wonderful tool to enrich myself. While practicing yoga, I turn to my inner self. I turn toward what I feel and what guides me through my life. It is a wonderful feeling to be in alignme nt with yourself and with the world around, and I would like to share this feeling with people who practice yoga with me. 

Nazywam się Ania Ligęza-O’Connor i jestem nauczycielką jogi. Mieszkałam w Niemczech, w Stanach i na Krecie, a teraz moim domem jest Polska i  tutaj jestem certyfikowaną nauczycielką jogi (Hatha yoga i Anusara Yoga). Moim marzeniem oraz celem jest pokazać, że joga z całym swoim bogactwem filozofii, nauki i praktyki, to remedium na dzisiejszy szybki, stresujący i często niezdrowy tryb życia. Dla mnie joga to przede wszystkim cudowne narzędzie do pracy nad samą sobą. Na macie wracam do siebie, do środka, do tego co czuję i co mnie prowadzi przez życie. To wspaniałe uczucie być w harmonii ze sobą i ze światem wokół i to właśnie chciałbym przekazać wszystkich, którzy praktykują jogę ze mną.  

Stretch%20with%20Block_edited.jpg

Anusara Yoga

W Anusarze jodze zakochałam się już po pierwszych zajęciach. Ujęło mnie życzliwe, wręcz czułe podejście nauczyciela do uczniów, poczucie wspólnoty oraz instrukcje asan, które otworzyły mi oczy na wiele aspektów mojego ciała. Sedno Anusary jogi to afirmujące życie zasady “Otwartości na Życzliwość” oraz głoszenie Jedni (jesteśmy jak ocean gdzie jedna kropla jest odrębną jednostką, a zarazem ma w sobie cały ocean) jako podłoża wszystkiego i każdego. Anusara joga to odłam Hatha jogi, której filozofia jest głęboko zakorzeniona w nie-dualistycznej tantrycznej filozofii Kashmir Shaiwizmu (jedna z głównych szkół filozoficzno-religijnych śiwaizmu, odłamu Hinduizmu). Znajdziemy tutaj połączenie głębokiej nauki duchowości z precyzyjnymi zasadami ustawienia ciała i umysłu. Praktykując i ucząc Anusary, staram się dostrzegać dobro w każdej istocie, w każdej asanie, w każdej ścieżce duchowej, w życiu swoim i życiu innych. Pomagają mi w tym przymioty serca, cnoty, które są tematami każdych zajęć umiejętnie w nie wplecionymi poprzez oddech i odpowiednie instrukcje. Ćwiczenia asan oparte są na zasadach ustawienia ciała (Universal Principals of Alignment™) tak żeby każdy czuł się bezpiecznie, a jednocześnie mógł wyrazić swoje indywidualne potrzeby, swoją osobowość i kreatywność. Na zajęcia Anusary jogi może przyjść każdy, niezależnie od wieku, umiejętności, poglądów, czy wiary pod warunkiem, że przychodzi tam z odruchu serca, z miłości do siebie i do człowieka na macie obok. 

 

 

I fell in love with Anusara yoga right after my first class. I was charmed by the teacher’s warm and loving approach toward the students, by the sense of community and by the asana instructions which changed my perception about many aspects of my physical body. The core of Anusara yoga is the life-affirming principle of “Opening to Grace” and bringing the energy of Oneness (we are like the ocean in which one drop is a separate unit and it holds the whole ocean inside at the same time) as a basis for everything and everyone. Anusara is a branch of Hatha yoga, the philosophy of which is deeply rooted in the tantric teachings of Kashmir Shivaism (one of the main philosophical and religious paths of Shivaism, a branch of Hinduism). In Anusara, deep spiritual teachings are merged with a precise alignment of the body. While practicing and teaching yoga, I try to see the goodness in every being, in every yoga pose, in every spiritual path, in my life and the lives of others. I am guided by Anusara yoga’s “heart qualities” or virtues which become themes for each class and are woven into the class through breathing and instructions. The asana practice is based on Universal Principals of Alignment™ so everyone can feel safe practicing poses as well as is able to express their needs, personality and creativity. Anusara yoga classes are inclusive for all regardless of age, abilities, views and spiritual path as long as they come from the heart and the love for yourself and the person on the mat next to you. 

 

 

The views expressed here are my own, but shaped by years of yoga practice, instructions, observation as well as sources like books, online teachings, and podcasts, and other sources. I would like to give credit to my two wonderful Anusara teachers, Sara Davidson-Flanders and Ezgi Fisher. Thanks you both!

 

Opinie zawarte w tym krótkim tekście są moje, aczkolwiek wiedzę czerpałam z własnej, wieloletniej praktyki, obserwacji i zajęć jak również źródeł takich jak książki, internet, podcasty, oraz inne. Kłaniam się moim dwóm wspaniałym nauczycielkom Anusary jogi, dziękuję Wam, Sara Davidson - Flanders i Ezgi Fisher. 

Classes - Zajęcia

Be open to every feeling, every emotion that comes to you on your yoga mat. Do not judge yourself, your body, your thoughts and feelings. Everything you experience both on, and off the mat is true and needs your acceptance and love. During our classes we open up to everything that comes our way, we open our hearts, our minds and..

Bądź otwarta/otwarty na każde uczucie, na każdą emocję, którą doświadczasz na macie. Nie oceniaj siebie, twojego ciała, twoich myśli i uczuć. Wszystko co odczuwasz na macie, i poza nią, jest prawidłowe i potrzebuje twojej akceptacji i miłości. Na naszych zajęciach odczuwamy wszystko co do nas dociera, otwieramy serca, świadomość i..

..our bodies. With the help of asana practice, we allow our body to open up to new experience and new possibilities. Anusara, in particular, with its mindful attention to individual anatomy and needs of every body as well paying attention to both detailed alignment of the body and its organic sensation is a wonderful practice for everyone. 

..otwieramy nasze ciała. Za pomocą praktyki asan pozwalamy naszemu ciału otworzyć się na nowe doświadczenia, na nowe możliwości. Anusara, w szczególności, ze swoją uważnością na indywidualną anatomię i potrzeby ciała oraz zwracaniu uwagi na szczegóły ułożenia ciała, jak również na jego organiczne odczucia, jest cudowną praktyką dla każdego. 

IMG_5169.jpg

Contact - Kontakt

Get in touch to learn more about classes, workshops, and making yoga a part of your lifestyle.

Napisz jeśli masz pytania o zajęcia, warsztaty i jak sprawić by joga stała się częścią twojego życia. 

Skórzewo, Poznań, Polska

+48 790 259 999

  • facebook

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page